Uutisia suojelurintamalta

Jyväskylän yleiskaavan luonnosvaiheessa esitettiin Jyväsjärven pohjoisrannan täyttämistä asuinrakentamista varten sekä Lehtisensaaren rakentamista. Näistä suunnitelmista on toistaiseksi luovuttu. Myös KSLY vastusti kumpaakin ehdotusta yleiskaavan luonnosvaiheessa toukokuussa jättämässään lausunnossa. KSLY vetosi mm. Lehtisen FINIBA-alueeseen ja Tourujoen suun merkittävään lintujen kevätkerääntymäalueeseen.

Kesäkuussa KSLY jätti kommenttinsa 3. vaihemaakuntakaavan ehdotukseen. Jo luonnosvaiheessa joulukuussa 2011 KSLY vaati 24 suon kaavamerkinnän muuttamista. Näistä soista lähes puolet oli joko poistunut kaavasta kokonaan tai niiden kaavamerkintä oli muuttunut KSLY:n esittämällä tavalla. Kaavaehdotuksessa oli kuitenkin edelleen kuusi suota, joiden kaavamerkintää KSLY katsoi aiheelliseksi vaatia muutettavaksi turvetuotantoon soveltuvasta alueesta (tu) luontoarvot paremmin huomioivaan tu1-luokkaan mm. vaarantuneen pohjansirkun elinpiirien sekä suolampien vesilinnuston suojelemiseksi.

Elokuussa KSLY vaati Länsi-Suomen aluehallintovirastolle jättämässään muistutuksessa, ettei Vapo Oy:lle myönnetä turvetuotannon ympäristölupaa Jämsän Kynnyssuolle. KSLY mm. viittasi voimassa olevaan Keski-Suomen maakuntakaavaan, jossa Kynnyssuolle ei ole osoitettu turvetuotantoa sekä touko-kesäkuussa nähtävillä olleeseen 3. vaihemaakuntakaavan ehdotukseen, josta Kynnyssuo oli poistettu.

Marraskuussa KSLY jätti muistutuksen Peat Bog Oy:n turvetuotannon ympäristölupahakemukseen Konneveden Teerisuolle. Teerisuo sijaitsee Konneveden ja Äänekosken Pyhäjärven pohjoispuolella vain noin kahden kilometrin päässä. Pyhäjärvi on kiistatta yksi Keski-Suomen merkittävimmistä lintuvesistä. KSLY esitti muistutuksessa mm. huolensa siitä, toimivatko Teerisuon vesienohjausmenetelmät pitävästi siten, ettei turvetuotantoalueen vesiä pääse kulkeutumaan Pyhäjärveen.