Yhdistyksen säännöt

Keski-Suomen Lintutieteellinen Yhdistys r.y.

Yleiset säännökset

Yhdistyksen nimi on Keski-Suomen Lintutieteellinen Yhdistys r.y.

Yhdistyksen kotipaikka on Jyväskylän kaupunki.

Yhdistyksen toimialueeseen kuuluvat seuraavat kunnat: Pihtipudas, Viitasaari, Kannonkoski, Saarijärvi, Konnevesi, Suolahti, Äänekoski, Uurainen, Laukaa, Hankasalmi, Jyväskylä, Jyväskylän maalaiskunta, Petäjävesi, Sumiainen, Muurame, Korpilahti, Toivakka, Leivonmäki, Luhanka, Joutsa, Jämsänkoski, Jämsä ja Kuhmoinen.

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia alueensa lintuharrastajien ja -tutkijoiden yhdyssiteenä, ohjata lintuharrastusta ja havainnointitoimintaa, edistää alueen linnuston tuntemusta sekä lintujen ja yleensä luonnonsuojelua.

Yhdistys pyrkii tavoitteisiinsa järjestämällä kokouksia, kokoamalla lintuhavaintoja, pitämällä arkistoa ja välittämällä tietoja harrastajilta tieteellisiin ja muihin julkaisuihin, opastamalla lintuharrastajia havainnointi- ja tutkimustoiminnassa, antamalla lausuntoja, toimimalla yhteistyössä muiden lintutieteellisten yhdistysten ja luonnonsuojelujärjestöjen kanssa sekä muilla vastaavilla tavoilla.

Yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja jälkisäädöksiä.

Yhdistyksen tili- ja toimikausi on kalenterivuosi.

Yhdistyksen vuosijäseneksi voi liittyä sen toiminnasta kiinnostunut lintujen harrastaja tai tutkija. Yhdistyksen jäsenet maksavat syyskokouksen määräämän vuosittaisen jäsenmaksun. Samassa taloudessa vuosijäsenen kanssa asuva voi liittyä yhdistyksen perhejäseneksi.

Yhdistyksen kokous voi hallituksen esityksestä kutsua yhdistyksen kunniajäseneksi henkilön, joka on merkittävällä tavalla toiminut yhdistyksen hyväksi. Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

Jäsenmaksut

Yhdistyksen jäsenmaksuista vuosi- ja perhejäsenille päätetään syyskokouksessa. Kunniajäsenet eivät maksa jäsenmaksua.

Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluvat puheenjohtaja ja kuusi muuta jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin ja taloudenhoitajan.

Puheenjohtaja valitaan syyskokouksessa kalenterivuodeksi kerrallaan ja muut hallituksen jäsenet valitaan kahdeksi kalenterivuodeksi kuitenkin niin, että vuosittain on kolme hallituksen jäsentä erovuorossa.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta tai hänen ollessa estyneenä varapuheenjohtajan kutsusta tai vähintään kolmen hallituksen jäsenen sitä halutessa.

Hallitus on päätösvaltainen, kun läsnä on vähintään neljä jäsentä, joista yhden tulee olla joko puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja.

Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni.

Nimenkirjoitus

Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä sihteerin tai taloudenhoitajan kanssa.

Tilit

Yhdistyksen tili päätetään kalenterivuosittain. Tilinpäätös ja vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kaksi viikkoa ennen yhdistyksen kevätkokousta. Tilintarkastajien tulee antaa hallitukselle kirjallinen lausunto kymmenen päivän kuluessa tilien vastaanottamisesta.

Kokoukset

10§

Yhdistyksen kokous kutsutaan koolle alueen runsaslevikkisimmän sanomalehden välityksellä tai kullekin jäsenelle toimitettavalla kirjallisella kutsulla. Kokouskutsun tulee olla toimitettuna perille viisi päivää ennen kokousta.

11§

Yhdistyksen syyskokouksessa, joka pidetään loka-marraskuussa, on muiden asioiden ohella:
– vahvistettava toimintasuunnitelma, jäsenmaksujen suuruus sekä tulo- ja menoarvio seuraavaa toimikautta varten
– valittava puheenjohtaja ja hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle, sekä kaksi tilintarkastajaa ja tilintarkastajille varamiehet.

12§

Yhdistyksen kevätkokouksessa, joka pidetään maalis-toukokuussa, on muiden asioiden ohella:
– esitettävä vuosikertomus kuluneelta toimikaudelta, tilit ja tilintarkastajien lausunto
– päätettävä tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle.

13§

Hallitus voi muulloinkin kutsua yhdistyksen koolle, kun katsoo sen tarpeelliseksi tai kun 1/10 jäsenistä sitä hallitukselta kirjallisesti pyytää erityisesti ilmoitettua asiaa varten.

Erinäisiä säännöksiä

14§

Päätös näiden sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta on tehtävä kahdessa peräkkäisessä, vähintään kuukauden välein pidettävässä kokouksessa, jolloin ehdotuksen on saatava kummassakin kokouksessa vähintään kaksi kolmasosaa annetuista äänistä tullakseen hyväksytyiksi.

15§

Jos yhdistys purkautuu, yhdistyksen kokous päättää tavan, jolla yhdistyksen varat, sitten kun velat on maksettu, käytetään yhdistyksen edustaman toiminnan tukemiseen.

16§

Muuten noudatetaan aatteellisia yhdistyksiä koskevaa lainsäädäntöä.