Maakuntakaavan tarkistus

Keski-Suomen luonnon monimuotoisuus on uhattuna

Keski-Suomessa on meneillään maakuntakaavan tarkistus. Yhdistys on ollut mukana kaavan tarkistuksen osallistamismenettelyssä ja antanut asiasta vastineita ja esityksiä.

Tarkistuksen jälkeinen uusi kaava kumoaa entisen maakuntakaavan ja vaihemaakuntakaavat, mistä johtuen sen merkitys on huomattava. Keski-Suomen Lintutieteellinen Yhdistys esittää edelleen huolensa maakuntakaavan tarkastuksen painotuksista, joissa ei ole lainkaan mukana yhtenä selkeänä tavoitteena luonnon monimuotoisuuden vähenemisen pysäyttäminen Keski-Suomen alueella. Asian tärkeys on kuitenkin tunnistettu jo maakuntaohjelman 2014–2017 ympäristöselostuksessa, jossa todetaan:

Keski-Suomen suurimpia ympäristönsuojelullisia haasteita ovat ilmastonmuutokseen vaikuttavien päästöjen hallinta, luonnon
monimuotoisuuden köyhtyminen, vesistöjen rehevöityminen sekä kulttuuriympäristön arvokkaimpien osien säilyttämisen turvaaminen.

Suomen Ympäristökeskuksen julkaisu Ympäristön tila Suomessa 2013 (Putkuri ym. 2013) ja Keski-Suomen ELY-keskuksen julkaisu Ympäristön tila Keski-Suomessa 2013(Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 2013) nostavat molemmat monimuotoisuuden köyhtymisen keskeiseksi ympäristöongelmaksi.

Biotalouden tehostamistavoitteista johtuen monimuotoisuuden tila maakunnassa on vaarassa edelleen heikentyä. Tehostamisen vastapainoksi tarvitaan selkeitä strategisia suunnitelmia ja myös aluevarauksia monimuotoisuuden turvaamiseksi. Vain näin voidaan täyttää Suomen kansainväliset sitoumukset.

Linnuston monimuotoisuuden viimeaikainen kehitys on ollut huolestuttava Suomessa ja Keski-Suomessa. Yhdistys on tehnyt perusteellisiin selvityksiin nojaavan esityksen uusien luonnon monimuotoisuudelle tärkeiden alueiden nostamisesta osaksi maakuntakaavaa. Toteutuessaan ehdotetut uudet alueet yhdessä vanhan suojelualueverkoston kanssa muodostavat osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa mainitun maakunnallisesti tärkeän tulevaisuuteen suuntautuvan toiminnallisen kokonaisuuden. Esitys on maankäytön suunnittelun keinoin toteutettavissa oleva ja edistää merkittävällä tavalla valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita. Elinvoimaisten maatalousalueiden, arvokkaiden lintuvesien ja soiden suojelu profiloisi oivalla tavalla Keski-Suomea luonnostaan huolehtivana maakuntana ja on omalta osaltaan edistämässä luonnon virkistyskäytölle asetettujen tavoitteiden toteutumista.