Maakuntakaavan tarkistus

Keski-Suomen luonnon monimuotoisuus on uhattuna

Keski-Suomen Lintutieteellinen Yhdistys ilmaisee syvän huolestumisensa maakuntahallituksen päätöksestä maakuntakaavan tarkistuksen osalta. Yhdistys on ollut mukana kaavan tarkistuksen osallistamismenettelyssä ja antanut asiasta vastineita ja esityksiä.

Maakuntahallitus on 14.10.2016 linjannut, että maaakuntakaavasta poistetaan huomattava määrä luonnon monimuotoisuuden säilymisen kannalta tärkeitä merkintöjä. Kaavan tarkistuksen osallistamisprosessin aikana annettu tieto kaavan tarkistuksen sisällöstä poikkeaa niin olennaisesti maakuntahallituksen linjauksista, että koko prosessia voidaan tässä valossa pitää kyseenalaisena.

Voimassa olevien maakuntakaavojen laatimiseen ja niiden taustaselvityksiin on käytetty vuosikausien työpanos. Tällaista tietämysta ei pitäisi olla mahdollista pyyhkiä pois yhden kokouksen päätöksillä. Päätös osoittaa yhdistyksemme mielestä syvää piittaamattomuutta selvityksiä rahoittaneita veronmaksajia ja Keski-Suomen ympäristöä kohtaan.

Maakuntakaavan sisältövaatimusten ja esimerkiksi kansainvälisten sitoumuksien valossa on todennäköistä, että maakuntahallituksen päätöksen mukainen maakuntakaava ei ole enää lainmukainen. Kaavan yhtäkkinen näin laaja-alainen muuttaminen edellyttää myös kaikkien aiempien kaavojen vaikutusarviointien täydellistä uudelleen tekemistä.

Tarkistuksen jälkeinen uusi kaava kumoaa entisen maakuntakaavan ja vaihemaakuntakaavat, mistä johtuen sen merkitys on huomattava. Yhdistys esittää edelleen huolensa maakuntakaavan tarkastuksen painotuksista, joissa ei ole lainkaan mukana yhtenä selkeänä tavoitteena luonnon monimuotoisuuden vähenemisen pysäyttäminen Keski-Suomen alueella. Asian tärkeys on kuitenkin tunnistettu jo maakuntaohjelman 2014–2017 ympäristöselostuksessa, jossa todetaan:

Keski-Suomen suurimpia ympäristönsuojelullisia haasteita ovat ilmastonmuutokseen vaikuttavien päästöjen hallinta, luonnon monimuotoisuuden köyhtyminen, vesistöjen rehevöityminen sekä kulttuuriympäristön arvokkaimpien osien säilyttämisen turvaaminen.

Suomen Ympäristökeskuksen julkaisu Ympäristön tila Suomessa 2013 (Putkuri ym. 2013) ja Keski-Suomen ELY-keskuksen julkaisu Ympäristön tila Keski-Suomessa 2013(Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 2013) nostavat molemmat monimuotoisuuden köyhtymisen keskeiseksi ympäristöongelmaksi.

Biotalouden tehostamistavoitteista johtuen monimuotoisuuden tila maakunnassa on vaarassa edelleen heikentyä. Tehostamisen vastapainoksi tarvitaan selkeitä strategisia suunnitelmia ja myös aluevarauksia monimuotoisuuden turvaamiseksi. Vain näin voidaan täyttää Suomen kansainväliset sitoumukset.

Linnuston monimuotoisuuden viimeaikainen kehitys on ollut huolestuttava Suomessa ja Keski-Suomessa. Yhdistys on tehnyt perusteellisiin selvityksiin nojaavan esityksen uusien luonnon monimuotoisuudelle tärkeiden alueiden nostamisesta osaksi maakuntakaavaa. Toteutuessaan ehdotetut uudet alueet yhdessä vanhan suojelualueverkoston kanssa muodostavat osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa mainitun maakunnallisesti tärkeän tulevaisuuteen suuntautuvan toiminnallisen kokonaisuuden. Esitys on maankäytön suunnittelun keinoin toteutettavissa oleva ja edistää merkittävällä tavalla valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita. Elinvoimaisten maatalousalueiden, arvokkaiden lintuvesien ja soiden suojelu profiloisi oivalla tavalla Keski-Suomea luonnostaan huolehtivana maakuntana ja on omalta osaltaan edistämässä luonnon virkistyskäytölle asetettujen tavoitteiden toteutumista.

Edellä esitetyn nojalla Keski-Suomen Lintutieteellinen Yhdistys kehottaa maakuntahallitusta perumaan päätöksensa ja palaamaan asiassa hyvän valmistelun ja hallintotavan mukaisiin käytäntöihin ja monimuotoisuuden kannalta kestäviin linjauksiin.